นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

527204.png

ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ อายุตัว 54 ปึ อายุราชการ 34 ปี วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วัน เดือน ปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ.2502 วันสั่งบรรจุ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2522 2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการอันดับ คศ. 4 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 3. การรับราชการ พ.ศ. ตำแหน่ง 2522 – 2531 ครู 2 ,อาจารย์ 1 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา จังหวัดพิจิตร สังกัดกรมสามัญศึกษา 2531 – 2533 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 2533 – 2539 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบางปะหัน, อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอโพธิ์ทอง 2539 – 2545 ศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี และอำเภอไทรงาม กำแพงเพชร 2545 – 2546 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 2546 – 2547 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพท.พะเยา เขต 2 2547 – 6 มค. 54 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 7 มค.54 – 10 พ.ย.56 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรีและนครปฐม) 11 พ.ย.56 -ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานีและสระบุรี) 4. การศึกษา พ.ศ. วุฒิการศึกษา/วิชาเอก สถานศึกษา 2520 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 2522 ป.กศ.สูง / พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ 2526 กศ.บ. / พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 2545 กศ.ม. / การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 5. การศึกษาดูงานต่างประเทศ พ.ศ. การอบรมศึกษาดูงาน / หน่วยงานที่จัด ประเทศ 2538 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / สถาบันพัฒนาผู้บริหารฯ มาเลเซีย 2541 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /สภาวัฒนธรรม จ.กำแพงเพชร มาเลเซียและสิงคโปร์ 2544 การบริหารการศึกษา / มหาวิทยาลัยนเรศวร เวียดนาม 2550 การศึกษาและวัฒนธรรม / สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สาธารณรัฐเกาหลี 2554 การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู/ส.ก.ส.ค. เยอรมัน, เบลเยี่ยม, เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส 2555 หัวหน้าคณะศึกษาดูงานความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา/สพฐ. กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 2556 เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี/วัดไทยมิวนิก เยอรมัน, สวิสเซอร์แลนด์ 2556 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร /สพฐ.,I.B.M. สหรัฐอเมริกา 6. ผลงาน/รางวัล หน่วยงานและบุคคล พ.ศ. เกียรติประวัติที่ได้รับ หน่วยงานผู้มอบ 2538 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดอ่างทอง 2539 ข้าราชการดีเด่นด้านความมีน้ำใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 2540 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ(ขนาดเล็ก)ดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 2540 สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอดีเด่น คุรุสภา 2540 ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่น “คุรุสดุดี” คุรุสภา 2542 ข้าราชการตัวอย่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 2550 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สนง.คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2551 สพท.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2552 รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี(สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2) กรมอนามัย 2555 สพม.ที่มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน ศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับชาติ ลำดับ 5 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 2555 สพม.ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ลำดับ 5 กพร.สพฐ. 2555 สพม.ที่มีค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 และ ม.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2555 สพม.ที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยกลุ่มสูง 10 อันดับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการให้รับผิดชอบปฏิบัติงานและเป็นคณะทำงาน เช่น – เจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ – เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1, ฟุตบอลนันยางโกล์รูหนู ระดับภาคกลาง – เจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาคกลาง – หัวหน้าวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน – คณะทำงานจัดทำคู่มือ เช่น โรงเรียนนิติบุคคล, การรับนักเรียน, การระดมทรัพยากร, ร่างหลักเกณฑ์ วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ฯลฯ

18 ธันวาคม 2556

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: