แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

568797.jpg

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หรือให้นักเรียนใช้ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะในเรื่องนี้จนปฏิบัติได้อย่างชานาญสามารถนาไปบูรณาการในการเรียนวิชาอื่นๆ เป็นพื้นฐานในการเร ียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้น และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจานวน 8 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 แบบรูปและความสัมพันธ์ เล่มที่ 2 คาตอบของสมการ เล่มที่ 3 สมบัติของการเท่ากัน เล่มที่ 4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการบวก เล่มที่ 5 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการคูณ เล่มที่ 6 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติของการเท่ากัน มากกว่า 1 สมบัติ เล่มที่ 7 ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ เล่มที่ 8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดนี้ ได้สอดแทรกเนื้อหาและภาพประกอบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับครูและผู้สนใจ นาไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไปและช่วยยกระดับคุณภาพก ารเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อุมาพร ดีสารพรรณ์

02 เมษายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: