สพป.จัดอบรม ลูกเสือ

รวบรวมข่าวจากหน่วยงาน สพฐ และสพป. จัดอมรมลูกเสือ-เนตรนารีค่ะ

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาเข้มครูผู้กำกับลูกเสือสำรอง (A.T.C.) สู่สถานศึกษา

สพป.ชัยภูมิ

นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง โดยมอบหมายให้ นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต3 เป็นประธานผู้อำนวยการการฝึกอบรม แก่คณะครูผู้สมัครใจทั่วทั้งประเทศ จำนวน 50 คน หลักสูตร 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเพชร (วันครู 2500) ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรระดับชาติ นายประเทือง วัชระพงษ์เทพ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรและอำนวยการฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเข้มครูผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ที่จะต้องรู้ถึงวิธีการ กระบวนการของการจัดกิจกรรมที่จะนำไปสู่การปลูกฝัง อบรมบ่มนิสัยให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ที่มาข่าว นสพ.บ้านเมือง

สพฐ.ร่วมกับ สพป.นครนายก จัดอบรมลูกเสือให้กับครูในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก

สพฐ.จัดงานลูกเสือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ให้กับข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางกลอยสุข เมืองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC.) ให้กับข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 81 คน โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2556 ( 3 คืน 4 วัน) ทั้งนี้

เพื่อให้บุคลากรทางลูกเสือได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการอบรมลูกเสือสำรองในสถานศึกษาและสามารถวางแผน

การจัดกิจกรรมและทำหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับจังหวัดที่เข้าร่วม

การฝึกอบรมครั้งนี้มี 16 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ สระแก้ว อยุธยา ปทุมธานี จันทบุรี ชลบุรี

ระยอง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปราจีนบุรี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครนายก

กศน.อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ที่นครนายก

กศน.อบรมลูกเสือ

นายอัศนีย์ ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

(R.A.T.C) รุ่นที่3/2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวท่าชัยโฮมสเตย์ ตำบลหินตั้ง อำเภอ

เมือง จังหวัดนครนายก โดยสโมสรลูกเสือนครนายก ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด

นครนายก และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)

จัดการฝึกอบรมขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ กศน.ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมี

เจตคติที่ดีเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม

ไปพัฒนาผู้เรียนและกิจการลูกเสือของสำนักงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

จัดตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงาน กศน. และจัดกิจกรรมลูกเสือ

วิสามัญตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักสูตรลูกเสือ

วิสามัญและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีศักยภาพในการพัฒนา

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้

มีคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือวิสามัญ ซึ่งอยู่ในวัย

16-25 ปีซึ่งเป็นวัยที่เป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยสอดคล้องกับคติพจน์

ของลูกเสือวิสามัญคือ ”บริการ” เป็นตัวชี้วัดถึงบทบาทหน้าที่ของลูกเสือวิสามัญได้เป็น

อย่างดี และประการสำคัญยิ่ง คือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ใช้หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

(R.A.T.C.) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแบบอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 7 วัน 6 คืน มี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 98 คน

สพป.นครราชสีมา เขต 2 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร A.T.C.

สพป.นครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 2 โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือเสาวณีย์รีสอร์ท อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรของลูกเสือในแต่ละประเภท สามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกองลูกเสือที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 200 คน คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นคราชสีมา เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือและได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ พิธีเปิดการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา)
เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์กับ Dektalent.com ในรูปแบบคลิปวีดีโอ กับติวเตอร์ชั้นนำจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนได้ 24Hr เก่งได้จากที่บ้าน เลือกเรื่อง เลือกบทเรียนเองได้เลย ข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2551 วิธีจัดหมู่ การหาระยะทางและความสูง ข้อสอบ PAT1 เมตริกซ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

One response

  1. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี พัฒนาวินัยให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี
    ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง — อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 00:00:39 น.
    ชาตรี ทวีนาท-ทศ ตาลชัย/ชัยภูมิ

    การลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาสำหรับเยาวชน ที่จะสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางด้านสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานปฏิบัติตามหลักการสำคัญของการลูกเสือ โดยยึดมั่นปฏิบัติตามหลักศาสนา ความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง ช่วยสร้างเสริมสันติภาพ ความเข้าใจอันดี และการให้ความร่วมมือ ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ร่วมมือในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมโลก เป็นวิธีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ เรียนรู้โดยการกระทำวิธีการระบบหมู่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: